• پسر خاله ملک الموت
  • “سنگ پای قزوین “
  • چگونه اسکار بگیریم!؟
  • “گل به خودی “
  • نامه سرگشاده جکی چان به خبرنگار کتک خورده!
جوک های درپیتی

آقای گل تولدت مبارک!

آقای گل تولدت مبارک!

علی درخشی

علی درخشی

محمد رضا شهبازی

محمد رضا شهبازی

امیرمهدی ژوله

امیرمهدی ژوله

داریوش کاردان

داریوش کاردان

رضا رفیع

رضا رفیع

علی رضا صائب

علی رضا صائب

علیرضا خمسه

علیرضا خمسه

سعید بیابانکی

سعید بیابانکی

رفتن به بالا