• “سنگ پای قزوین “
  • چگونه اسکار بگیریم!؟
  • “گل به خودی “
  • نامه سرگشاده جکی چان به خبرنگار کتک خورده!
  • فرهنگ لغات تدبیر و امید!
جوک های درپیتی

آقای گل تولدت مبارک!

آقای گل تولدت مبارک!

علی درخشی

علی درخشی

محمد رضا شهبازی

محمد رضا شهبازی

امیرمهدی ژوله

امیرمهدی ژوله

داریوش کاردان

داریوش کاردان

رضا رفیع

رضا رفیع

علی رضا صائب

علی رضا صائب

علیرضا خمسه

علیرضا خمسه

سعید بیابانکی

سعید بیابانکی

ریش گاو

ریش گاو

ای پدر! تا من بوده ام ریش گاو بوده ام     هم هم– جناب آقای tramp راستش را بخواهی قصد نداشتم درباره ات چیزی بنویسم یا برایت نامه بنگارم چون اطمینان دارم که این نامه به دستت نخواهد رسید. ...

متن کامل »
رفتن به بالا